Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

545 - Christus staat in majesteit


Een eerste kennismaking

Bij het evangelie over de verheerlijking op de berg schreef de Amerikaanse theoloog Brian A. Wren in 1962 dit lied, door Jan Willem Schulte Nordholt op een uitstekende manier vertaald. Het bijbelverhaal wordt gevolgd: Christus verschijnt in heerlijkheid (strofe 1), Mozes en Elia getuigen daarvan, de lange lijn van wet en profeten wordt voltooid (strofe 2). De evangelist Lucas weet te melden dat zij spraken over zijn ‘exodus’, zijn uitgang te Jeruzalem (Lucas 9,31, strofe 3). Dan klinkt een hemelse stem: ‘Deze is mijn Zoon; op Hem / rust mijn eeuwig welbehagen’ (strofe 4).
Elke strofe wordt besloten met een ‘Halleluja’. Misschien voor ons minder passend voor de veertigdagentijd, maar in de lutherse en anglicaanse traditie klinkt dit bijbelgedeelte in de epifaniëntijd. En met de strekking van de laatste strofe is een ‘Halleluja’ meer dan passend.
Dit lied van Wren komt in diverse liedbundels in Engeland en de Verenigde Staten voor, met evenzoveel verschillende melodieën. De redactie van het Liedboek koos voor de welluidende melodie Mowsley van Cyril Taylor, die even stralend is als de liedtekst.

Auteur: Pieter Endedijk


Christ upon the mountain peak

Brian A. Wren
Jan Willem Schulte Nordholt
Cyril Vincent Taylor
Tune: MOWSLEY

Tekst

Deze toelichting bij de liedtekst is overgenomen uit ‘Commentaar bij Zingend Geloven 4’ en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.

De verheerlijking op de berg, beschreven door de evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas, was het thema, dat in de vijf strofen van dit lied omspeeld wordt. De ‘majesteit’ en de ‘stralenkrans’ van Christus (strofe 1) verwijzen onder meer naar Matteüs 17,2, waar geschreven staat: ‘Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht’. Strofe 2 voert als getuigen Mozes en Elia op, ‘want zij weten: / Hij voltooit de lange lijn / van de wet en de profeten’. Matteüs vermeldt dat kort en krachtig aldus: ‘Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren’ (Matteüs 17,3). Strofe 3 concretiseert dit gesprek, als er staat: ‘van zijn uitgang en zijn lijden / later te Jerusalem / in de volheid van de tijden’.

De volgelingen van Christus – Petrus, Jakobus en Johannes – worden in de evangelieperikopen wél, in het lied níet genoemd. Alle aandacht gaat daar naar de verheerlijking zélf en de stem uit de wolk, die sprak: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ (Matteüs 17,5). Strofe 4 vat samen, hóe die stem ‘het visioen komt schragen’. Strofe 5 vaagt het activisme van de drie discipelen, die drie tenten willen opslaan voor Mozes, Elia en Jezus, totaal weg. Zij ontdekken, dat dát gewoon niet kán! ‘Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen’ (Matteüs 17,8). Want ‘Hij, het licht van ons verlangen, / woont niet in een aardse tent, / maar op onze lofgezangen’ (strofe 5), en dat laatste verwijst naar Psalm 22, waar over de Heer God geschreven staat: ‘U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont’ (Psalm 22,4).

Ter vergelijking drukken we hier de originele tekst af. Het moet ons van het hart, dat het lied in de vertaling van Schulte Nordholt t.o.v. de Engelse tekst veel aan kracht heeft gewonnen.

Christ upon the mountain peak
stands alone in glory blazing;
let us, if we dare to speak,
with the saints and angels praise Him.
Alleluia!

Trembling at his feet we saw
Moses and Elijah speaking.
All the prophets and the Law
shout through them their joyful greeting.
Alleluia!

Swift the cloud of glory came.
God proclaiming in its thunder
Jesus as his Son by name!
Nations cry aloud in wonder.
Alleluia!

This is God's beloved Son!
Law and prophets fade before him;
first and last and only One,
let creation now adore him.
Alleluia!

Dit lied, dat met ons meezingt naar Pasen toe, heeft als rijmschema: A-b-A-b en wordt in elke strofe afgesloten met een Hallelu-ja: prijs de Heer!


Melodie

In Zingend Geloven 4 is bij deze tekst een melodie van Peter Cutts (*1937) afgedrukt. Voor het Liedboek is gekozen voor de melodie MOWSLEY van Cyril Vincent Taylor.