Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jan Wit


geboren: 7 juli 1914 in Nijmegen
overleden: 26 augustus 1980 te Groningen

Bijdragen in het Liedboek

5                   Laat mij, mijn koning, tot U spreken (t)
7                   Here mijn God, Gij hoedt mijn leven (t)
8                   Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven (t)
11                 Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen (t)
12                 Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken (t)
14                 De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’ (t)
18                 Ik heb U lief van ganser harte, Here (t)
24                 De aarde en haar volheid zijn (t)
33                 Kom nu met zang en roer de snaren (t)
34                 Ik loof de Heer altijd (t)
42                 Evenals een moede hinde (t)
43                 O God, kom mijn geding beslechten (t)
46                 God is een toevlucht te allen tijde (t)
47                 Volken wees verheugd (t)
48                 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt (t)
49                 Bewoners van de wijde wereld, hoort (t)
50                 De Heer die leeft, de God der goden spreekt (t)
51                 Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht (t)
53                 De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’ (t)
74                 Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos (t)
75                 U alleen, U loven wij (t)
79                 O God, nu zijn de heidenen gekomen (t)
84                 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer (t)
86                 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden (t)
88                 Heer, die mijn heil, mijn helper zijt (t)
89                 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied (t)
90                 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen (t)
93                 De Heer is koning, Hij regeert altijd (t)
96                 Zing voor de Heer op nieuwe wijze (t)
98                 Zing een nieuw lied voor God de Here (t)
101               Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen (t)
102               Heer, hoor mijn gebed, laat blijken (t)
104               Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht (t)
105               Loof God de Heer, en laat ons blijde (t)
106               Loof nu de Heer, want Hij is goed (t)
108               Mijn hart is, Heer, in U gerust (t)
109               God die ik loof te allen tijde (t)
110               De Here God heeft tot mijn heer gesproken (t)
112               God zij geloofd en hoog geprezen (t)
113               Prijs, halleluja, prijs de Heer (t)
114               Toen Israël uit Egypteland ging (t)
115               Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd (t)
118               Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen (t)
119               Welzalig wie de rechte wegen gaan (t)
120               Ik hief mijn stem in vrees en beven (t)
126               Toen God de Heer uit ’s vijands macht (t)
127               Wanneer de Heer het huis niet bouwt (t)
129               Zij hebben immer van mijn jeugd af aan (t)
130a             Uit angst en nood stijgt mijn gebed (t)
131               O Heer, er is geen trots in mij (t)
133               Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen (t)
134               Gij dienaars aan de Heer gewijd (t)
135               Halleluja! loof de Heer (t)
136               Loof de Heer, want Hij is goed (t)
137               Aan Babels stromen zaten wij gevangen (t)
140               Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven (t)
141               U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken (t)
147               Lof zij de Heer, goed is het leven (t)
149               Halleluja! laat opgetogen (t)
151               Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag (t)
152               Mijn hart verheugt zich zeer (t)
165               Wat moet je met die zilveren schaal (t)
176               Om Sions wil zwijg ik niet stil (t)
239               O Christus die de zonne zijt (v)
272               Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here (v)
302               God in den hoog’ alleen zij eer (v)
316               Het woord dat u ten leven riep (t)
317               Grote God, Gij hebt het zwijgen (t)
382               O alle gij dorstigen, kom tot de stromen (t)
440               Ga, stillen in de lande (v)
447               Het zal zijn in het laatste der tijden (t)
469               Ik ben een engel van de Heer (v)
473               Er is een roos ontloken (t)
475               Ik mag hier aan uw kribbe staan (v)
513               God heeft het eerste woord (t)
558               Jezus, om uw lijden groot (v)
577               O wereld, zie uw leven (v)
590               Nu valt de nacht (t)
627               Wij delen verdriet en zorgen (t)
649               O Heer, blijf toch niet vragen (t)
662               Heer, komt in deze tijd (t)
672               Kom laat ons deze dag (v)
678               Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde (t)
704               Dank, dank nu allen God (v)
723               Waar God de Heer zijn schreden zet (t)
758               Bij ’t steken der bazuinen (t)
782               Het koninkrijk is voor een kind (t)
800               Wat zou ik zonder U geweest zijn (v)
802               Door de wereld gaat een woord (t)
823               Gij hebt, o Vader van het leven (t)
838               O grote God die liefde zijt (t)
846               De wijsheid van vóór alle tijden (t)
868               Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere (v)
898               Een vaste burcht is onze God (v)
909               Wat God doet, dat is welgedaan (v)
965               Heer, stuur zelf het schip der kerk (v)
971               Zing een nieuw lied voor God de Here (t)
978               Aan U behoort, o Heer der heren (t)
p 1416          O God die waarheid zijt (v)

Biografische notitie

Kreeg zijn schoolopleiding aan het blindeninstituut Bartimeüs. Studeerde theologie te Utrecht en was van 1948 tot 1967 predikant van de Waalse gemeente te Nijmegen. Daar vond hij in zijn hervormde collega Willem Barnard en zijn lutherse collega Cornelis Machiel de Vries goede vrienden. Juist in deze jaren ontstonden veel van zijn literaire werken, waaronder lekespelen. Raakte betrokken bij de nieuwe psalmberijming en was een van de dichters die regelmatig samenkwamen in De Pietersberg te Oosterbeek. Daarna volgden de voorbereidingen van het Liedboek voor de kerken (1973). In deze dichtersgroep valt hij op door zijn taalvirtuositeit. Kreeg in 1969 een eredoctoraat van de universiteit van Groningen en werd daar in 1971 docent hymnologie.

Externe link

http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003198101_01/_jaa003198101_01_0027.php