Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

IWVL


Bijdragen in het Liedboek

16a Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven (m)
23e De Heer is mijn herder (m)
27b De Heer is mijn licht en mijn heil (m)
40a Hier ben ik, God. U wil te doen is mijn vreugde (m)
51a God, herschep mijn hart (m)
85b Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen (m)
100a Juich voor de Heer, aarde alom (m)
113a Van de opgang der zon tot haar dalen (m)
117b Halleluja. Volkeren, loof de Heer (t+m)
117c Alle volken, huldig de Heer (t+m)
193 God, kom mij te hulp (m)
194 Onze hulp is in de naam van de Heer (m)
294 Wees hier aanwezig, God van de machten (m)
338a Halleluja (m)
338m Hallelluja. Kom, o Geest, vervul ons hart met licht (t)
339e Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God (t+m)
372 De Heer heeft zijn volk gevoed (t)
920 Gij hebt, o God, dit broze (m)

De Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (IWVL) werd opgericht in 1967 als samenwerkingsverband tussen monniken en monialen van Nederlandse en Vlaamse benedictijner- en cisterciënzerabdijen en -kloosters met als doel teksten en muziek voor liturgisch gebruik te vervaardigen en uit te geven. Belangrijke inbreng bij de totstandkoming hadden de benedictijn Frans Berkelmans (* 1930) van de Abdij van Egmond en de trappist Willibrord van Rijnsoever (1928-2000) van de Abdij Maria Toevlucht, Zundert. Voorzien werd in aparte uitgaven van psalmantifonen, hymnen, beurtzangen, antifonen en psalmantifonen ten dienste van de liturgie, vooral van het getijdengebed. Als psalmvertaling van de verzen werd gekozen voor die van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde (De Psalmen, Boxtel 1972). Ook kwamen bundels met hallelujaverzen en korte beurtzangen tot stand, en is er het boek Bijbelse Kantieken (’s-Hertogenbosch-Leuven 2003). De verschillende uitgaven verschenen onder de verzamelnaam Abdijboek.

Auteur: Anton Vernooij

Literatuur

Louis van Tongeren e.a. (red.), Godlof! Kloosterliturgie in beweging. 40 jaar Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie. Kampen 2007.