Halleluja


Auteur: Pieter Endedijk

1. Historische achtergrond

Het woord ‘Halleluja’ (of ‘Alleluja’/‘Alleluia’) is een samenstelling van de gebiedende wijs van het hebreeuwse werkwoord dat ‘loven’ betekent en de verkorte Godsnaam (‘Jah’). Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde vertalen het in hun psalmvertaling met ‘Godlof!’. Het woord komt in psalmen veelvuldig voor, meestal aan het begin en/of aan het einde. Zie bijvoorbeeld de psalmen 111, 112, 113, 115, 116 en 117. Het Halleluja is als een gezongen lofprijzing al in de joodse liturgie bekend. Daar had het Halleluja zich al ontwikkeld tot een uitbundige melismatische compositie. De vroeg-christelijke kerk neemt het Halleluja over en via de oosterse kerken komt het in het westen terecht, aanvankelijk alleen in de paastijd, later ook op andere zondagen. De toevoeging van wisselende soloverzen gaat vermoedelijk terug op paus Gregorius de Grote (†604). Het Halleluja is in verschillende tradities bewaard gebleven. Zo kent de lutherse, rooms-katholieke, oud-katholieke en anglicaanse liturgie nog steeds dit liturgicum.

2. De plaats in de liturgie

Het Halleluja zingt men in de liturgie voorafgaand aan de lezing van het evangelie. Het moet niet beschouwd worden als een acclamatie bij de daaraan voorafgaande lezing, het epistel, maar als een begroeting van het evangelie, dus feitelijk een proclamatie.
Het is een goed gebruik, gebaseerd op een eeuwenlange traditie, in de veertigdagentijd het Halleluja achterwege te laten.

3. Twee zangvormen

Liedboek 338 (a t/m m) bevat elf toonzettingen van het Halleluja. Daarbij zijn twee zangvormen te onderscheiden:

 1. het Halleluja blijft beperkt tot de herhaalde uitroep ‘Halleluja’ (338b en 338c);
 2. een responsoriale vorm (338a, 338d t/m 338m):
  • voorzang: ‘Halleluja…’
  • allen: ‘Halleluja…’
  • voorzang: een gezongen bijbelvers, meestal uit de Psalmen of het evangelie, of een liturgische tekst
  • allen: ‘Halleluja…’

De responsoriale vorm kan men onderverdelen in

 1. een Halleluja met een vaste tekst als bijbelvers (338d, 338f, 338h, 338j, 338m)
 2. een Halleluja met een variabele tekst als bijbelvers, per zondag te bepalen aan de hand van de lezingen (338a, 338e, 338g, 338k)

4. De keuze van de bijbelteksten

Het Halleluja in responsoriale vorm kent een wisselende bijbeltekst die door een voorzanger wordt gezongen. De keuze van die bijbeltekst wordt bepaald door de tijd van het jaar of de aan de orde zijnde lezingen.
In de rubriek ‘Tijdeigen’ in Dienstboek I van de Protestantse Kerk in Nederland vindt men bij elke zondag het aangewezen psalmvers voor het Halleluja, volgens de lutherse traditie. Ook in de oud-katholieke liturgie worden op deze plaats meestal psalmverzen gebruikt. De liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk van ná het Tweede Vaticaans Concilie hanteert hier in het algemeen evangelieteksten, waardoor nadrukkelijker een verband wordt gelegd met het liturgisch jaar (zie de overzichten met hallelujaverzen).

5. Halleluja’s bij de tijd van het jaar

In het Liedboek vindt men niet alleen toonzettingen van het Halleluja met en zonder de mogelijkheid een wisselende tekst in te voegen, er wordt ook een onderscheid gemaakt in de verschillende perioden van het liturgisch jaar. Dit onderscheid kan bepaald worden door de keuze van de vaste tekst als bijbelvers, maar ook door de keuze van de melodie van het Halleluja-refrein:

wisselende tekst vaste tekst
algemeen 338a 338d
adventstijd 338e 338f
kersttijd 338g 338h
paastijd 338j 338k
Pinksteren en volgende zondagen 338m

6. Voorbeeld van een tekstplaatsing

Bij Halleluja’s met een wisselende tekst (338a, 338e, 338g en 338k) vindt men een psalmtoon (reciteerformule) om het psalm- of evangelievers te kunnen zingen. Hierbij gelden dezelfde regels als bij reciteerpsalmen. Zie overzichtsartikel ‘De reciteerpsalm’.
De psalmtoon kent een reciteertoon voor het eerste deel van het psalm- of evangelievers en voor het tweede deel. Als een vers uit drie regels bestaat, hangt het van de inhoud van de tekst af hoe men de tekst over beide delen verdeelt. De accentnoot komt overeen met de laatste (belangrijke) accentlettergreep, de zwarte noten voor de lettergrepen daaraan voorafgaand.

Als voorbeeld de psalmtoon bij Liedboek 338k (voor de paastijd). In de voorbeelden komen de accentlettergrepen overeen met de accentnoten, de lettergreep die correspondeert met de eerste zwarte noot is vetgedrukt.

psalmtoon:

Voor Pasen en de daaropvolgende zondag geeft de lutherse traditie Psalm 118,24 aan (zie Overzicht 1):

Dit is de dag die de Heer heeft gemáakt, *
laten wij juichen en ons verhéugen.

Voor de vierde zondag van Pasen geeft het Oud-Katholiek Kerkboek Psalm 23,4 aan als psalmvers voor het Halleluja. Deze tekst bestaat uit zes korte regels, die voor het Halleluja zijn samen te voegen tot drie tekstregels. In het verband van de tekst behoren de eerste twee regels bij elkaar. Na de tweede regel volgt dan de cesuur van de vershelft, aangeduid met een asterisk (*).

Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want U bent bíj mij, *
uw stok en uw staf, zij geven mij móed.

We zien hier ook een voorbeeld dat door de plaatsing van het accent in de eerste vershelft, de zogenaamde ‘pointing’, er ook een interpretatie van de tekst wordt gemaakt. Er is een verschil in betekenis door het accent te leggen op ‘U’ of ‘bij’ of ‘mij’.

Er is overigens ook nog een andere indeling van dit vers mogelijk, waardoor vier regels ontstaan:

Al gaat mijn weg door een donker dál, *
ik vrees geen geváar,
want U bent bíj mij, *
uw stok en uw staf, zij geven mij móed.

Voor de zesde zondag van Pasen geeft het Oud-Katholiek Kerkboek Psalm 65,5 aan als psalmvers. Deze tekst bestaat uit twee verzen van twee regels. In dat geval kan na het eerste vers het refrein door de gemeente herhaald worden:

voorzang:
Halleluja, halleluja, halleluja.
allen:
Halleluja, halleluja, halleluja.
voorzang:
Gelukkig wie door U gekozen is en U mag náderen, *
hij mag wonen in uw vóorhoven.
allen:
Halleluja, halleluja, halleluja.
voorzang:
Wij genieten het goede van uw húis, *
het heilige van uw témpel.
allen:
Halleluja, halleluja, halleluja.

7. De aanduiding: (1 voorzang, 2) allen

Bij Halleluja’s met wisselende tekst staat boven het refrein de aanduiding: (1 voorzang, 2) allen.
De betekenis daarvan is dat men het refrein ook zonder wisselende tekst als Halleluja kan gebruiken, dus zoals Liedboek 338b en Liedboek 338c. In dat geval zingt de gemeente eenmaal het refrein als Halleluja.

Bijlage: Overzichten van hallelujateksten

1. Hallelujateksten bij het eenjarige leesrooster volgens het Evangelisch-Luthers Dienstboek (in Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland)

naam zondag

hallelujavers

1e zondag van de Advent

Psalm 122,1

2e zondag van de Advent

Psalm 85,7

3e zondag van de Advent

Matteüs 3,3

4e zondag van de Advent

‘Kom, Heer, en toef niet langer, kom uw volk bevrijden’

Kerstnacht

Psalm 96,11a.13a

Kerstdag

Psalm 98,3

Gedenkdag van Stefanus

Psalm 98,3

2e Kerstdag (alternatief)

Psalm 98,3

Onschuldige kinderen

Psalm 113,1

Zondag na Kerst

Psalm 93,1

Naamgeving (Achtste Kerstdag)

Psalm 145,21

Zondag na Nieuwjaar

Psalm 98,3

Epifanie

Psalm 72,11

1e zondag na Epifanie

Psalm 100,1-2a

2e zondag na Epifanie

Psalm 148,2

3e zondag na Epifanie

Psalm 97,1

4e zondag na Epifanie

Psalm 95,1

5e zondag na Epifanie

Psalm 57,8

Laatste zondag na Epifanie

Wijsheid 7,26

Van Septuagesima tot en met Goede
Vrijdag vervalt het Halleluja

Paaswake

Psalm 118,1

1e zondag van Pasen

Psalm 118,24

2e paasdag

Psalm 118,24

2e zondag van Pasen

Psalm 118,24

3e zondag van Pasen

Psalm 105,1

4e zondag van Pasen

Psalm 111,9

5e zondag van Pasen

Psalm 118,16a.15c

6e zondag van Pasen

Psalm 107,6a.8

Hemelvaart

Psalm 47,6

7e zondag van Pasen

Psalm 47,9

Pinksteren

Psalm 104,30

Tweede Pinksterdag

Psalm 104,30

Trinitatis

Psalm 150,2

1e zondag na Trinitatis

Psalm 138,4

2e zondag na Trinitatis

Psalm 18,2b-3a

3e zondag na Trinitatis

Psalm 19,2

4e zondag na Trinitatis

Psalm 43,5b

5e zondag na Trinitatis

Psalm 84,12a

6e zondag na Trinitatis

Psalm 16,11b

7e zondag na Trinitatis

Psalm 95,1

8e zondag na Trinitatis

Psalm 95,6

9e zondag na Trinitatis

Psalm 98,1a

10e zondag na Trinitatis

Psalm 66,1-2

11e zondag na Trinitatis

Psalm 105,1

12e zondag na Trinitatis

Psalm 34,2

13e zondag na Trinitatis

Psalm 113,1-2

14e zondag na Trinitatis

Psalm 50,23

15e zondag na Trinitatis

Psalm 95,3

16e zondag na Trinitatis

Psalm 111,9

17e zondag na Trinitatis

Psalm 115,11

18e zondag na Trinitatis

Psalm 135,3

19e zondag na Trinitatis

Psalm 138,8b

20e zondag na Trinitatis

Psalm 138,2a

21e zondag na Trinitatis

Psalm 146,1-2

22e zondag na Trinitatis

Psalm 147,3

23e zondag na Trinitatis

Psalm 145,10-11a

24e zondag na Trinitatis

Psalm 126,3

1e van de Voleinding

Psalm 103,13

2e zondag van de Voleinding

Psalm 50,6

3e zondag van de Voleinding

Psalm 44,9

Geboortedag van Johannes de Doper (24 juni)

Psalm 72,18

Gedenkdag van de Augsburgse Confessie (25 juni)

Psalm 84,12

Dag van Michaël en alle engelen (29 september)

Psalm 103,22

Gedenkdag der kerkhervorming (31 oktober)

Psalm 84,12

Allerheiligen (1 november)

Matteüs 11,28

2. Hallelujateksten bij het driejarige leesrooster

Voor hallelujateksten bij het driejarige leesrooster kan men te rade gaan bij de dienstboeken van de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk kent voor elke zondag een eigen hallelujavers. Ook wordt daar vaak een onderscheid gemaakt tussen het A-, B- en C-jaar. De hallelujateksten zijn te vinden in Ordo Lectionum Missae (editie 1981).

Voor de hallelujaverzen volgens het Oud-Katholiek Kerkboek geldt geen onderscheid tussen een zon- of feestdag in het A-, B- of C-jaar.

Een asterisk (*) achter een perikoop geeft aan dat het evangelie op die zondag afwijkt ten opzichte van het Gemeenschappelijk Leesrooster. 

naam zondag volgens
Gemeenschappelijk 
Leesrooster

hallelujavers volgens
Ordo Lectionum Missae

hallelujavers volgens
Oud-Katholiek Kerkboek

1e zondag van Advent

Psalm 85,8

Psalm 112,4.7

2e zondag van Advent

Lucas 3,4.6

Psalm 122,1-2

3e zondag van Advent

Jesaja 61,1

Psalm 80,2.20

4e zondag van Advent


Matteüs 2,6 of:
A: Matteüs 1,21
B/C: Lucas 1,38

Psalm 85,10-11


Kerstnacht

Lucas 2,10-11

Psalm 2,7-8

Kerstmorgen

Johannes 1,14

‘De heilige dag...’

Stefanus (26 december)

‘Wij staan in het volle licht…’

Psalm 13,6

Onschuldige kinderen
(28 december)

 

Baruch 4,36-37

Zondag na Kerst


A: Kolossenzen 3,15a.16a*
B: Hebreeën 1,1-2
C: naar Handelingen 16,14b*

Psalm 93,1-2

 

Naamgeving (1 januari)

Hebreeën 1,1-2

Psalm 96,2-3 

Zondag na Nieuwjaar

naar 1 Timoteüs 3,16

Psalm 93,1-2

Epifanie

Matteüs 2,2

‘Dies sanctificatus’

1e zondag na Epifanie (Doop van de Heer)

naar Marcus 9,6

Psalm 29,3-4

2e zondag na Epifanie


A: Johannes 1,14a.12a
B: Johannes 1,41,17b
C: naar 2 Tessalonicenzen 2,14

Psalm 34,10-11


3e zondag na Epifanie


A: naar Matteüs 4,23
B: Marcus 1,15
C: Lucas 4,18

Psalm 146,9-10


4e zondag na Epifanie


A: Matteüs 5,12a
B: Matteüs 4,16
C: Lucas 4,18

Judit 9,11


5e zondag na Epifanie


A: Johannes 8,12
B: Matteüs 8,17
C: Matteüs 4,19

Habakuk 3,17-18


6e zondag na Epifanie


A: Matteüs 11,25
B: Lucas 7,16
C: Lucas 6,23ab

Psalm 98,1-2


7e zondag na Epifanie


A: 1 Johannes 2,5
B: Lucas 4,18
C: Johannes 13,34

Psalm 5,2-4


8e zondag na Epifanie


A: Hebreeën 4,12
B: Jakobus 1,18
C: Filippenzen 2,15d.16a

Psalm 13,6


9e zondag na Epifanie


A: Johannes 15,5
B: Johannes 17,17b
C: Johannes 3,16

Psalm 34,10-11


In de veertigdagentijd vervalt het Halleluja.

Paaswake

Psalm 117

‘Halleluja, halleluja, halleluja’

1e zondag van Pasen

1 Korintiërs 5,7b-8a

Psalm 136,1.3-4

2e zondag van Pasen

Johannes 20,29 (C*)

Psalm 118,15-17

3e zondag van Pasen

A/B: naar Lucas 24,32*
C: Lucas 24,26*

1 Kronieken 16,11-12

4e zondag van Pasen

Johannes 10,14

Psalm 23,4

5e zondag van Pasen


A: Johannes 14,6
B: Johannes 15,4a.5b
C: Johannes 13,34

Psalm 27,13-14


6e zondag van Pasen

Johannes 14,23

Psalm 65,5

Hemelvaart

Matteüs 28,19a.20b (A*)

Daniël 3,52-53.55

7e zondag van Pasen

Johannes 14,18 (C*)

Psalm 69,36-37

Pinksteren

‘Kom heilige Geest…’

Psalm 104,30-31

Trinitatis

Openbaring 1,8*

Psalm 145,10-12

... na Trinitatis**
(5e zondag voor de zomer)

A: 1 Johannes 2,5
B: Lucas 4,18
C: Johannes 13,34

Psalm 5,2-4


... na Trinitatis**
(4e zondag voor de zomer)

A: Hebreeën 4,12
B: Jakobus 1,18
C: Filippenzen 2,15d.16a

Psalm 13,6


... na Trinitatis**
(3e zondag voor de zomer)

A: Johannes 15,5
B: Johannes 17,17b
C: Johannes 3,16

Psalm 34,10-11


... na Trinitatis**
(2e zondag voor de zomer)

A: Lucas 4,18
B: Johannes 12,31b-32
C: Lucas 7,16

Psalm 63,8-9


... na Trinitatis**
(1e zondag voor de zomer)

A: Marcus 1,15
B: ‘Het zaad is het woord…’
C: 1 Johannes 4,10b

Psalm 69,36-37


1e zondag van de zomer


A: Johannes 15,26b.27a
B: Lucas 7,16
C: Johannes 10,27*

Psalm 37,30-31


2e zondag van de zomer


A: 1 Petrus 2,9
B: naar 2 Timoteüs 1,10
C: 1 Samuël 3,9; Johannes 6,68

Psalm 143,8.10


3e zondag van de zomer


A: Matteüs 11,25
B: Lucas 4,18
C: Kolossenzen 3,15a.16a

Psalm 13,6


4e zondag van de zomer


A: ‘Het zaad is het woord…’
B: Efeziërs 1,17-18
C: naar Johannes 6,63c.68c

Psalm 69,36-37


5e zondag van de zomer


A: naar Matteüs 11,25
B: Johannes 10,27
C: naar Lucas 8,15

1 Kronieken 16,11-12


6e zondag van de zomer


A: naar Matteüs 11,25
B: Lucas 7,16*
C: Romeinen 8,15bc

Psalm 63,8-9


7e zondag van de zomer

A/B: Matteüs 4,4b (B*)
C: Matteüs 5,3

Jeremia 15,16

8e zondag van de zomer


A: Psalm 129,5
B: Johannes 6,51*
C: Matteüs 24,42a.44

Psalm 104,33-34


9e zondag van de zomer


A: Matteüs 4,23
B: Johannes 6,56*
C: Johannes 10,27

Psalm 86,7-8


10e zondag van de zomer


A: Matteüs 16,18*
B: Johanes 6,53c.68c*
C: Johannes 14,6

Psalm 93,1-2


11e zondag van de zomer


A: naar Efeziërs 1,17-18
B: Jacobus 1,18*
C: Matteüs 11,29ab

Klaagliederen 3,25-26


12e zondag van de zomer


A: 2 Korintiërs 5,19
B: Matteüs 4,23*
C: Psalm 119,135

Psalm 143,8.10


13e zondag van de zomer


A: Johannes 13,34
B: Galaten 6,14*
C: 2 Korintiërs 5,19*

Psalm 126,5-6


1e zondag van de herfst


A: naar Handelingen 16,14b
B: naar 2 Tessalonicenzen 2,14
C: 2 Korintiërs 8,9

Psalm 57,8-9


2e zondag van de herfst


A: Johannes 10,17
B: naar Johannes 17,17b
C: 2 Korintiërs 8,9

Psalm 37,23-24


3e zondag van de herfst


A: naar Johannes 15,16
B: 1 Johannes 4,12
C: 1 Petrus 1,25

Psalm 145,10-12
(B-jaar: Psalm 37,1-11)

4e zondag van de herfst


A: naar Efeziërs 1,17-18
B: Matteüs 5,3
C: 1 Tessalonicenzen 5,18

Psalm 112,4.7


5e zondag van de herfst


A: Filippenzen 2,15d.16a
B: Marcus 10,45
C: Hebreeën 4,12

Psalm 66,16-17


6e zondag van de herfst


A: Johannes 14,23
B: naar 2 Timoteüs 1,10
C: 2 Korintiërs 5,19

Klaagliederen 3,25-26


Allerheiligen (1 november)

Matteüs 11,28

Psalm 34,10-11

7e zondag van de herfst


A: Matteüs 23,9b.10b*
B: Johannes 14,23*
C: Johannes 3,16

Jeremia 15,16


8e zondag van de herfst


A: Matteüs 24.42a.44*
B: Matteüs 5,3*
C: Openbaring 1,5a.6b*

Matteüs 25,14-34


9e zondag van de herfst


A: Johannes 15,4a.5b*
B: Lucas 21,36*
C: Lucas 21,28*

Psalm 63,8-9


10e zondag van de herfst

Marcus 11,9.10*

Psalm 69,36-37

** Tussen Trinitatis en de eerste zondag van de zomer vallen 0 tot 5 zondagen, afhankelijk van de paasdatum en dus ook van de datum van Trinitatis. De datum waarop Trinitatis valt, bepaalt hoeveel zondagen er vóór de eerste van de zomer vallen. Die zondagen sluiten direct aan op die eerste zondag van de zomer. De zondagen tussen Trinitatis en de eerste van de zomer worden geteld als zondagen na Trinitatis.