Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jan Willem Schulte Nordholt


geboren: 12 september 1920 te Zwolle
overleden: 16 augustus 1995 te Wassenaar

Bijdragen in het Liedboek

7                   Here mijn God, Gij hoedt mijn leven (t)
18                 Ik heb U lief van ganser harte, Here (t)
24                 De aarde en haar volheid zijn (t)
33                 Kom nu met zang en roer de snaren (t)
46                 God is een toevlucht te allen tijde (t)
47                 Volken wees verheugd (t)
48                 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt (t)
49                 Bewoners van de wijde wereld, hoort (t)
50                 De Heer die leeft, de God der goden spreekt (t)
51                 Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht (t)
72                 Geef, Heer, de koning uwe rechten (t)
73                 Ja, God is goed voor Israël (t)
74                 Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos (t)
75                 U alleen, U loven wij (t)
86                 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden (t)
89                 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied (t)
96                 Zingt voor de Heer op nieuwe wijze (t)
98                 Zing een nieuw lied voor God de Here (t)
101               Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen (t)
102               Heer, hoor mijn gebed, laat blijken (t)
103               Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren (t)
104               Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht (t)
105               Loof God de Heer, en laat ons blijde (t)
106               Loof nu de Heer, want Hij is goed (t)
108               Mijn hart is, Heer, in U gerust (t)
110               De Here God heeft tot mijn heer gesproken (t)
112               God zij geloofd en hoog geprezen (t)
113               Prijs, halleluja, prijs de Heer (t)
114               Toen Israël uit Egypteland ging (t)
117a             Gij volken loof uw God en Heer (v)
119               Welzalig wie de rechte wegen gaan (t)
126               Toen God de Heer uit ’s vijands macht (t)
127               Wanneer de Heer het huis niet bouwt (t)
129               Zij hebben immer van mijn jeugd af aan (t)
131               O Heer, er is geen trots in mij (t)
133               Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen (t)
136               Loof de Heer, want Hij is goed (t)
137               Aan Babels stromen zaten wij gevangen (t)
139               Heer, die mij ziet zoals ik ben (t)
141               U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken (t)
147               Lof zij de Heer, goed is het leven (t)
206               De zon gaat op in gouden schijn (v)
237               O zalig licht, Drievuldigheid (v)
239               O Christus die de zonne zijt (v)
273               Loof God, die zegent al wat leeft (t)
318               Het woord brengt de waarheid teweeg (t)
360               Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (v)
373               O Jezus, uw gedachtenis (v)
376               Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister (v)
433               Kom tot ons, de wereld wacht (v)
445               De nacht is haast ten einde (v)
448               Het volk dat wandelt in het duister (t)
449               In de duisternis verwachten wij het licht (t)
468               Prijs de Heer die herders prijzen (v)
470               U Jezus Christus loven wij (v)
477               Komt allen tezamen (v)
511               Door goede machten trouw en stil omgeven (v)
516               Van ’t vroeglicht van de dageraad (v)
518               Hoe helder staat de morgenster (v)
530               De Geest des Heren is op hem (t)
545               Christus staat in majesteit (v)
561               O liefde die verborgen zijt (t)
565               Het hoogste woord daalt uit het licht (v)
575               Jezus, leven van ons leven (v)
576               O hoofd vol bloed en wonden (v)
577               O wereld, zie uw leven (v)
582               Door wat voor grote eenzaamheden (t)
599               O diepe nacht die ons omringt (v)
620               Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt (v)
661               Ten hemel opgevaren is (v)
663               Al heeft Hij ons verlaten (t)
669               Kom o Geest des Heren kom (v)
670               Kom Schepper God, o heilige Geest (v)
712               Het jaar neigt zich tot stille groet (t)
746               Sion mijn vaderstad (v)
747               Eens komt de grote zomer (v)
748               Het duurt niet lang meer tot de tijd (v)
752               Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven (v)
753               Er is een land van louter licht (v)
754               Liefde Gods die elk beminnen (v)
759               Gods kinderen op aarde (t)
760               Gij zijt de zin van wat wij zijn (t)
761               Zoals het witte bliksemlicht (t)
796               U Here Jezus roep ik aan (v)
798               Heer, geef mij vleugels dat ik reis (v)
801               Door de nacht van strijd en zorgen (v)
836               O Heer die onze Vader zijt (v)
867               Loof overal, loof al wat adem heeft (v)
868               Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere (v)
871               Jezus zal heersen waar de zon (v)
899               Wat mijn God wil geschiede altijd (v)
906               God is tegenwoordig, God is in ons midden (v)
907               Jezus, mijn verblijden (v)
910               Soms groet een licht van vreugde (v)
943               God gaat zijn ongekende gang (v)
969               In Christus is noch west noch oost (v)
1008             Rechter in het licht verheven (v)
p 708            Als ik God zeg dan bedoel ik niet (t)

Biografische notitie

Studeerde geschiedenis te Amsterdam en was van 1950 tot 1963 docent te Wassenaar. Vanaf 1963 lector en vanaf 1966 hoogleraar geschiedenis en cultuur van Noord-Amerika. Dichter van kerkliederen waarbij zijn aandacht in het bijzonder uitging naar de bestudering en vertaling van de vroeg-christelijke en middeleeuwse hymnen. Medewerker aan de psalmberijming en lid van de Gezangencommssie ter voorbereiding op het Liedboek voor de kerken (1973). Vertaalde daarvoor veel Duitse en Engelse liederen.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Willem_Schulte_Nordholt