Kernvers


Auteur: Pieter Endedijk

Terminologie

In de Zwitserse gezangboeken (Evangelisch-reformiertes Gesangbuch; Katholisches Gesangbuch en Christkatholisches Gebet- und Gesangbuch) komt men als zangvorm het Leitvers tegen. Met Leitvers wordt een raamvers bedoeld waarin de kerngedachte van een Bijbeltekst (meestal een psalm) is verwoord. Het Leitvers wordt voor en na de gezongen (gereciteerde) of gesproken Bijbeltekst gezongen.
In het Duitse taalgebied kent men verder de term Singspruch, waarbij ook teksten uit andere Bijbelboeken worden gebruikt. Dit woord wordt wel in het Nederlands vertaald met ‘zangspreuk’, maar fraai is het woord niet. Daarom is het neologisme ‘kernvers’ bedacht.

‘Zingen en bidden in huis en kerk’

Het tweede deel van de titel van het Liedboek luidt: ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Bij de samenstelling van het Liedboek werd door de kerken die daartoe opdracht gaven aangegeven dat het Liedboek niet alleen bestemd zou moeten zijn voor gebruik in de zondagse eredienst, maar dat het in zo veel mogelijk verbanden moest kunnen functioneren.

Er werden een viertal ‘leefkringen’ geformuleerd:

  1. de eredienst op zon- en feestdagen;
  2. overige gemeentevieringen en vieringen in kleinere kring, in het bijzonder de getijden, maar ook openingen en sluitingen van kerkelijke bijeenkomsten, vergaderingen, gespreksgroepen, et cetera;
  3. pastoraat: naast Bijbelteksten kunnen ook liederen, gebeden, meditatieve teksten en de korte zangvormen in pastorale ontmoetingen worden gebruikt;
  4. meditatie: materiaal voor thuis, persoonlijk gebruik of in gezinsverband, om de dag te openen of te sluiten, voor gebruik aan tafel, om bijzondere dagen te vieren, zoals een verjaardag, een trouwdag, et cetera.

Het woord ‘huis’ in de ondertitel beperkt zich niet tot ‘thuis’, maar doelt op alle plaatsen waar vieringen in kleiner of groter verband plaatsvinden. De kernverzen willen bijdragen aan allerlei vormen van vieren, in het bijzonder kleine vormen, zoals gebedsdiensten en bijeenkomsten voor kleine groepen.

Toepassingsmogelijkheden

Verschillende gebruiksmogelijkheden zijn voor kernverzen denkbaar:

  • als refrein bij een gelezen of gereciteerde psalm;
  • als acclamatie na lezingen;
  • als acclamatie bij gebeden;
  • als openings- of slotvers in gebedsdiensten (getijden);
  • als zelfstandig element in de liturgie, wellicht enkele keren herhaald.

Introïtusantifonen

Introïtusantifonen zijn feitelijk ook kernverzen. In het Liedboek zijn ze geplaatst in de verschillende rubrieken van het liturgisch jaar. Dan worden ze in het algemeen gecombineerd met de bijbehorende Geneefse psalm, maar ze kunnen ook heel goed zelfstandig gebruikt worden.
Zie het overzichtsartikel ‘De introïtusantifoon’.
Als bijlage bij dit artikel is een overzicht van kernverzen gebaseerd op Bijbelteksten. Ook de introïtusantifonen zijn daarin opgenomen.

Canons

Voor canons geldt hetzelfde als voor de introïtusantifonen. Zie het overzichtsartikel ‘De canon’. Canons op basis van Bijbelteksten zijn eveneens opgenomen in de bijlage.

Taizé-gezangen

Taizé-gezangen kunnen door hun beknoptheid als kernverzen worden aangemerkt. Zie het overzichtsartikel ‘Taizé’. Ook de Taizé-gezangen op basis van Bijbelteksten zijn opgenomen in de bijlage.

Iona

Een enkel Iona-lied heeft de omvang van een kernvers: Liedboek 62c, 458, 833. Zie verder het overzichtsartikel ‘Iona als bron van liederen’.

Schrift- en gebedsacclamaties

Veel kernverzen zijn bruikbaar als schrift- of als gebedsacclamatie. Het omgekeerde geldt ook: de acclamaties zijn niet alleen als schrift- en gebedsacclamaties toe te passen. Het onderscheid tussen kernverzen en acclamaties is arbitrair. Opnieuw geldt hier: de tekst bepaalt de toepassingsmogelijkheid.
Zie ook de overzichtsartikelen ‘De schriftacclamatie’ en ‘De gebedsacclamatie’.

Overige kernverzen

Overige kernverzen in het Liedboek zijn (zet de cursor op het liedboeknummer om direct naar de betreffende toelichting te kunnen gaan):

Liedboek 23g    Mijn herder is de Heer

Liedboek 30b    Van U wil ik spreken God

Liedboek 36a    Bij U is de bron van het leven

Liedboek 62a    Bij God alleen verstilt mijn ziel

Liedboek 63a    O God, U bent mijn God

Liedboek 113b  De naam des Heren zij geprezen

Liedboek 121a  Mijn hulp komt van God

Liedboek 145a  Aller Augen warten auf dich, Herre

Liedboek 145b  Dichtbij is God voor wie Hem roepen

Liedboek 277    Die ons voor het licht gemaakt hebt

Liedboek 398    Steek je hand uit

Liedboek 399    Brood van leven

Liedboek 421    Vrede voor jou

Liedboek 491    Kind ons geboren, Zoon ons gegeven

Liedboek 698    Zend uw Geest, uw liefde, God

Liedboek 810    Ga, tot de einden der aarde

Liedboek 844    May we see Christ’s loving face

Liedboek 925    Wek mijn zachtheid weer

Liedboek 961    Niemand leeft voor zichzelf

Bijlage: register op Bijbelplaatsen 

Kernverzen gebaseerd op Bijbelteksten, inclusief refreinen antwoordpsalmen (als deze zelfstandig bruikbaar zijn), reciteerpsalmen, introïtusantifonen, canons en Taizé-gezangen

Zet de cursor op het liedboeknummer om direct naar de betreffende toelichting te kunnen aan.

BIJBELTEKST

LIEDBOEK

AANHEF

Exodus 34,6-7

Liedboek 329

O Heer God, erbarmend, genadig

Deuteronomium 8,7-8

Liedboek 330

Woord dat ruimte schept

Deuteronomium 30,11.14

Liedboek 334

Het woord dat ik jou geef

Psalm 2,7

Liedboek 467a

God sprak tot mij: mijn zoon ben jij

Psalm 13,6

Liedboek 13b

Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen

Psalm 16,1.11

Liedboek 16b

Behüte mich, Gott, ich vertraue dir

Psalm 16,11

Liedboek 16a

Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven

Psalm 18,2

Liedboek 18a

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij

Psalm 22,2

Liedboek 22a

God, mijn God, waarom hebt Gij mij velaten

Psalm 23,1

Liedboek 23e

De Heer is mijn herder

Psalm 23,1

Liedboek 23f

Mijn herder, Gij alleen

Psalm 23,1

Liedboek 23g

Mijn herder is de Heer

Psalm 24,7-10

Liedboek 436

Hef op uw hoofden, poorten wijd

Psalm 25,1

Liedboek 25d

Naar U gaat mijn verlangen, Heer

Psalm 25,1-2

Liedboek 25c

Naar U gaat mijn verlangen, Heer

Psalm 25,1-2

Liedboek 25e

Naar U gaat mijn verlangen uit

Psalm 25,1-2

Liedboek 432a

Mijn leven til ik, God, naar U omhoog

Psalm 25,6

Liedboek 535c

Gedenk uw ontferming, God

Psalm 25,15

Liedboek 25e

Mijn ogen zijn gericht op U

Psalm 25,15

Liedboek 535d

Mijn ogen zijn gericht op U

Psalm 25,17

Liedboek 25b

Houd mij in leven

Psalm 25,17

Liedboek 368d

Houd mij in leven

Psalm 27,1

Liedboek 27b

De Heer is mijn licht en mijn  heil

Psalm 27,7.9

Liedboek 640f

Halleluja! Hoor mij, God, ik roep

Psalm 30,2.10.13

Liedboek 30b

Van U wil ik spreken

Psalm 31,3.4

Liedboek 514d

Wees mij een rots, een toevlucht

Psalm 33,1

Liedboek 724

Juich, rechtvaardigen, voor uw God

Psalm 33,5-6

Liedboek 640b

Halleluja! De trouw van God vult de aarde

Psalm 36,1

Liedboek 36a

Bij U is de bron

Psalm 40,8-9

Liedboek 40a

Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde

Psalm 42,2-3

Liedboek 42a

Zoals een hert reikhalst naar levend water

Psalm 43,1

Liedboek 535f

Doe mij recht, o God

Psalm 44,2

Liedboek 367g

Kom te hulp, sta op

Psalm 51,3

Liedboek 367c

Ontferm u God

Psalm 51,12

Liedboek 51a

God, herschep mijn hart

Psalm 62,2

Liedboek 62a

Bij God alleen verstilt mijn ziel

Psalm 62,2

Liedboek 62b

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul

Psalm 62,2-3

Liedboek 62c

Stel je vertrouwen op God alleen

Psalm 63,1

Liedboek 63b

God, mijn God, naar U blijf ik zoeken

Psalm 63,2

Liedboek 63a

O God, you are my God

Psalm 66,1

Liedboek 66a

Jubilate Deo

Psalm 66,1-2

Liedboek 640c

Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde

Psalm 66,4

Liedboek 514b

Heel de aarde zal U aanbidden

Psalm 67,2

Liedboek 67b

God, wees ons genadig

Psalm 67,2

Liedboek 514c

God, wees ons genadig

Psalm 67,3

Liedboek 67b

Heel de aarde kent uw weg

Psalm 69,17

Liedboek 535a

Antwoord mij en keer u tot mij

Psalm 80,4

Liedboek 80a

God van de heerscharen, richt ons weer op

Psalm 84,5

Liedboek 84b

Gelukkig wie wonen in uw huis

Psalm 84,5

Liedboek 710b

Gelukkig wie wonen in uw huis

Psalm 84,9

Liedboek 84b

God van de machten, hoor mijn gebed

Psalm 85,8

Liedboek 85b

Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen

Psalm 87,7

Liedboek 87a

En dansend zingen zij

Psalm 89,2

Liedboek 89a

Wat de Heer genadig verleende

Psalm 89,29

Liedboek 89a

Ik verzeker hem eeuwig mijn gunst

Psalm 91,15

Liedboek 535b

Roept hij Mij, Ik antwoord

Psalm 91,11

Liedboek 91c

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen

Psalm 91,15

Liedboek 91c

Roept hij Mij, Ik antwoord

Psalm 92,2

Liedboek 92b

Goed is het U te loven

Psalm 92,13.14

Liedboek 92b

Rechtvaardigen groeien als palmen

Psalm 92,13.14

Liedboek 710c

Rechtvaardigen groeien als palmen

Psalm 95,1.6

Liedboek 95a

Venite, exultemus Domino

Psalm 98,1

Liedboek 98a

Zing een nieuw lied voor God de Here

Psalm 98,1

Liedboek 98f

Zing voor God een nieuw lied

Psalm 98,1

Liedboek 640d

Halleluja! Zing voor God een nieuw lied

Psalm 98,3

Liedboek 98d

Alle einden der aarde aanschouwen het heil

Psalm 98,6

Liedboek 98f

Blaas de trompetten

Psalm 98,6

Liedboek 711d

Blaas de trompetten

Psalm 100,1-2

Liedboek 100a

Juich voor de Heer, aarde alom

Psalm 102,2

Liedboek 367f

Heer, verhoor mijn gebed

Psalm 103,1

Liedboek 103b

Loof nu, mijn ziel, de Here

Psalm 103,1-2

Liedboek 103e

Bless the Lord

Psalm 103,2

Liedboek 711a

Zegen de Levende, jullie engelen

Psalm 103,8

Liedboek 103d

Barmhartige Heer, genadige God

Psalm 104,30

Liedboek 87a

Zend uw adem en wij worden herschapen

Psalm 104,30

Liedboek 104a

Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan

Psalm 113,2

Liedboek 113b

De Naam des Heren zij geprezen

Psalm 113,3

Liedboek 113a

Van de opgang der zon tot haar dalen

Psalm 117,1

Liedboek 117c

Alle volken, huldig de Heer

Psalm 117,1

Liedboek 117d

Laudate omnes gentes

Psalm 118,28

Liedboek 118a

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken

Psalm 119,105

Liedboek 119b

Een lamp voor mijn voet is uw woord

Psalm 121,2

Liedboek 121a

Mijn hulp komt van God

Psalm 121,2

Liedboek 121b

Onze hulp komt van de Levende

Psalm 121,8

Liedboek 121b

De Levende waakt over je gaan en je komen

Psalm 121,8

Liedboek 711b

De Levende waakt over je gaan en je komen

Psalm 126,1

Liedboek 126a

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap

Psalm 130,1

Liedboek 130b

Uit afgronden roep ik U, Heer

Psalm 130,1.2

Liedboek 130d

Uit de diepten roep ik U

Psalm 130,3-4

Liedboek 130d

Blijft U de zonden gedenken

Psalm 130,6

Liedboek 711c

Mijn ziel verlangt naar U

Psalm 130,7

Liedboek 130b

De Heer is steeds barmhartig

Psalm 134,1

Liedboek 134a

Zegen de Levende nacht aan nacht

Psalm 137,1

Liedboek 137b

By the waters of Babylon

Psalm 139,18.10

Liedboek 139c

Ontwaak ik, nog ben ik bij U

Psalm 139,12

Liedboek 139d

La ténèbre n’est point ténèbre

Psalm 139,18.10

Liedboek 614

Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U

Psalm 139,23.24

Liedboek 139c

Doorgrond mij, ken mijn hart

Psalm 139,23.24

Liedboek 710d

Doorgrond mij, ken mijn hart

Psalm 145,15-16

Liedboek 145a

Aller Augen warten auf dich, Herre

Psalm 145,18

Liedboek 145b

Dichtbij is God voor wie Hem roepen

Psalm 146,1-2

Liedboek 146b

Laat ons nu vrolijk zingen

Psalm 150,6

Liedboek 150b

Alles wat adem heeft, love de Heer

Jesaja 9,5

Liedboek 467c

Een kind is ons geboren

Jesaja 9,5

Liedboek 491

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven

Jesaja 30,18.19

Liedboek 432b

Uw God ziet uit naar het uur

Jesaja 43,18-19

Liedboek 809

Blijf niet staren

Jesaja 45,8

Liedboek 368b

Dauw hemel, wolken regen heil

Jesaja 45,8

Liedboek 432d

Dauw, hemel, van omhoog

Jesaja 48,20

Liedboek 640e

Halleluja! Verkondig het, juich, heel de aarde

Jesaja 49,1.6

Liedboek 710a

In de schoot van mijn moeder riep Hij mij

Jesaja 55,1

Liedboek 327

Hierheen, dorstigen

Jesaja 62,1

Liedboek 176a

Om Sions wil zwijg ik niet stil

Jesaja 66,10

Liedboek 535e

Verheug u met Jeruzalem

Maleachi 3,1 +
1 Kronieken 29,12

Liedboek 514a

Nu komt de Heer

Wijsheid 1,7

Liedboek 668

Halleluja! Adem van God vult heel de aarde

Wijsheid 18,14-15

Liedboek 467b

Midden in de nacht

Matteüs 21,9

Liedboek 535g

Gezegend die komt in de naam van de Heer

Lucas 6,20

Liedboek 734

Beati voi poveri

Lucas 24,29

Liedboek 251

Blijf bij ons, reisgenoot

Johannes 8,12

Liedboek 842

Jezus zegt: Ik ben het licht der wereld

Johannes 8,12

Liedboek 921

Christe, lux mundi

Johannes 14,27

Liedboek 417

Frieden, Frieden

Johannes 16,23

Liedboek 922

In der Welt habt ihr Angst

Handelingen 1,1

Liedboek 660

Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren

Romeinen 11,36

Liedboek 703

Alles uit Hem ontstaan

Romeinen 14,7-8

Liedboek 961

Niemand leeft voor zichzelf

Galaten 6,14

Liedboek 564a

Het kruis van de Heer is onze trots

Filippenzen 2,10.11

Liedboek 467d

In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen

Filippenzen 4,4

Liedboek 432c

Verblijd u, nu en altijd

1 Petrus 2,2

Liedboek 640a

Halleluja! Verlang als pasgeboren kinderen

Openbaring 4,11

Liedboek 339e

Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God

Kernverzen